A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
strony internetowej Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

Gminne Centrum Zdrowia. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.
Data publikacji strony internetowej: 2011-04-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Brak tytułów alternatywnych dla zdjęć i grafik
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweZa rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Drabińska.
E-mail: poczta@zoz-olsztynek.pl
Telefon: 895193563

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
Adres: Gminne Centrum Zdrowia. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, ul. Chopin 11, 11-015 Olsztynek
E-mail: poczta@zoz-olsztynek.pl
Telefon: 895193563
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku można wejść czterema wejściami:
1) wejście główne od ul. Chopina,
2) wejście dla niepełnosprawnych z tyłu budynku,
3) wejście z lewej strony- szczyt budynku
4) wejście nr 4 również z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od podjazdu dla karetek.
W budynku znajduje się winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych (II piętro).
Na parterze znajduje się:
rejestracja, poradnia dla kobiet, gabinet zabiegowy,
Audiofon – badanie słuchu, pokój lekarza Ratownictwa Medycznego oraz
pokój Ratowników Medycznych, punkt pobrań, dwie toalety.
Na I piętrze znajdują się gabinety lekarzy POZ, gabinet stomatologiczny, poradnia dziecka zdrowego oraz Pracownia RTG.
Na II piętrze znajdują się gabinety poradni specjalistycznych, gabinet fizjoterapeutyczny, biuro, gabinet Dyrektora, magazyn oraz pomieszczenie socjalne.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Opublikował: Administrator Systemu
Publikacja dnia: 09.10.2020
Podpisał: Wojciech Tomaszewski
Dokument z dnia: 09.10.2020
Dokument oglądany razy: 341